Team Roster

Men:

Brian Li (TC '16)
Derek Feng (GR)
Eric Chen (SY '15)
Hoong Chuin Lim (GR)
John Okuyan (GR)
Jungo Kasai (SY '17)
Ming Chen (PC '15)
Napon Chirathivat (TC '14)
Peter Tang (PC '16)
Qiao Lu (GR)
Sumedh Guha (DC '17)

Women:
Anne Ma (GR)
Jia Shee (GR)
Jessica Liang (TD '17)
Kachiko Hayashi (GR)
Luying Yan (MC '17)
Mil Darakananda (BK '16)
Morgane Barbet-Massin (PD)
Patricia Lan (DC '14)
Sihua Xu (DC '16)